• Polityka transparentności

POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI


 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator– M-sell Firma Usługowo Handlowa Urszula Bednarz z siedzibą w Radostów Górny 57A 59-800 Lubań
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
  tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje
  zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego
  lub innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
  Administratora.
  2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane
  osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO,
  i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
  2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności
  zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie
  prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług).
  Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
  wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  2.3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty
  danych w sposób zgodny z przepisami.
  3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt24h@msell24.pl lub adres korespondencyjny: Radostów Górny 57A 59-800 Lubań
  3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
  się poprzez adres e-mail kontakt24h@msell24h.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych
  osobowych przez Administratora.
  4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury
  umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia,
  że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby
  uprawnione.
  4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
  i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
  4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych
  osobowych i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych
  do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki
  służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
  5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  5.1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
  korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim
  umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane
  osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji
  i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  5.2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego
  działalnością gospodarczą.
  5.3. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy
  korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
  bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana
  jedynie osobom upoważnionym.
  KONTAKT TELEFONICZNY
  5.4. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
  niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
  podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której
  dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej
  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
  5.5. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy
  przekazywana jest osobie fizycznej stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu
  monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora
  oraz osób obsługujących infolinię Administratora.
  5.6. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
  5.6.1. w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii,
  jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5.6.2. w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących
  infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów
  i interesantów, a także najwyższą jakość pracy konsultantów oraz prowadzenie
  analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
  MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU
  5.7. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje
  monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane
  w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów opisanych poniżej.
  5.8. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść
  są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku
  na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec
  Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną
  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących
  się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.
  5.9. Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich
  znaków graficznych.
  REKRUTACJA
  5.10. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych
  osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa
  pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy
  przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany
  przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie
  przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą
  zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one
  wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
  5.11. Dane osobowe są przetwarzane:
  5.11.1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną

przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1

lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

5.11.2. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna

– w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania

danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed

zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

5.11.3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych

przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów

rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO);

5.11.4. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia

warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym

interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie

warunków ewentualnej współpracy;

5.11.5. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń

lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.12. W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, można

tę zgodę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych

procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie dwóch lat – o ile wcześniej

zgoda nie została wycofana.

5.13. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane –

w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez

przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania

zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją

niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie

rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

5.14. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy,

Administrator przekazuje Podmiotowi danych szczegółowe informacje dotyczące

przetwarzania jego danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie

pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu

podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW

LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

5.15. W związku z zawieraniem umów handlowych w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób

zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających

zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym

wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj

nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

5.16. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu

prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom

trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp

do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań

prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym

przez te przepisy.

5.17. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów

oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

5.18. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe także w innych

przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów

biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych

czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem

kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci

kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

5.19. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego

zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 1. ODBIORCY DANYCH

6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Dane osobowe

są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym

za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV w zakresie

monitoringu wizyjnego), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom,

agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu

danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich

informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami

obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)

różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator

przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem

odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej

dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych

osobowych;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ

nadzorczy;

7.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi

w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją

Komisji Europejskiej.

7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG

na etapie ich zbierania.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu

przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią

one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie

uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane

przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia

skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania

stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu

jej rozwiązania.

8.2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym

okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

9.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

9.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie

Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację

o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych

przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane,

i planowanym terminie usunięcia danych;

9.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię

przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

9.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne

niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli

są niekompletne;

9.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,

których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów,

dla których zostały zebrane;

9.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania

Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych

– z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą –

oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki

nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana

decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

9.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane

są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową

lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której

one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe

jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże

pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno

po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

9.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

– Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych

osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego

sprzeciwu;

9.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych

może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów

analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);

sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej

zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

9.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych

narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych,

Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie

Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu

danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.2. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:

9.2.1. w formie pisemnej na adres: Radostów Górny 57a 59-800 Lubań;

9.2.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt24h@msell24h.pl

9.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie

zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich

danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji

żądania.

9.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka

rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania

się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę

prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

9.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę

o przyczynach tego działania.

9.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi

udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej

formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin

realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych

wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną,

odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

9.7. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie

zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony

lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany

jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT

9.8. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane

jedynie w przypadku:

9.8.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia

danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia

opłaty. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją

żądania;

9.8.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych)

lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać

uiszczenia opłaty. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz

koszty związane z podjęciem żądanych działań;

9.8.3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą,

może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych..

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka transparentności(PDF)