• Polityka transparentności

POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI


 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator– M-sell Firma Usługowo Handlowa Urszula Bednarz z siedzibą w Radostów Górny 57A 59-800 Lubań
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
  tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje
  zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego
  lub innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
  Administratora.
  2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane
  osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO,
  i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
  2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności
  zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie
  prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług).
  Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
  wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  2.3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty
  danych w sposób zgodny z przepisami.
  3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt24h@msell24.pl lub adres korespondencyjny: Radostów Górny 57A 59-800 Lubań
  3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
  się poprzez adres e-mail kontakt24h@msell24h.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych
  osobowych przez Administratora.
  4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury
  umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia,
  że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby
  uprawnione.
  4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
  i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
  4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych
  osobowych i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych
  do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki
  służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
  5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  5.1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
  korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim
  umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane
  osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji
  i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  5.2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego
  działalnością gospodarczą.
  5.3. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy
  korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
  bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana
  jedynie osobom upoważnionym.
  KONTAKT TELEFONICZNY
  5.4. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
  niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
  podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której
  dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej
  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
  5.5. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy
  przekazywana jest osobie fizycznej stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu
  monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora
  oraz osób obsługujących infolinię Administratora.
  5.6. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
  5.6.1. w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii,
  jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5.6.2. w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących
  infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów
  i interesantów, a także najwyższą jakość pracy konsultantów oraz prowadzenie
  analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
  MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU
  5.7. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje
  monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane
  w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów opisanych poniżej.
  5.8. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść
  są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku
  na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec
  Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną
  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących
  się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.
  5.9. Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich
  znaków graficznych.
  REKRUTACJA
  5.10. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych
  osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa
  pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy
  przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany
  przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie
  przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą
  zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one
  wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
  5.11. Dane osobowe są przetwarzane:
  5.11.1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem